MAZOVIA CIRCULAR CONGRESS

BIZNES NA OKRĄGŁO

11 października br., przy ulicy Białostockiej 22 w Warszawie odbędzie się Mazovia Circular Congress będący spotkaniem liderów i czołowych ekspertów zajmujących się tematyką gospodarki cyrkularnej. Podczas konferencji będzie można wysłuchać inspirujących prezentacji, wziąć udział w interaktywnych sesjach warsztatowych i poznać najciekawsze case studies z Polski i z Europy. Organizatorami wydarzenia są Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju.

Chętnych do udziału zapraszamy do rejestrowania się na stronie: https://evenea.pl/event/mazoviacircularcongress/

Program (do pobrania)

Program (English)

 

Prelegenci:

Eveline Lemke

Założycielka Thinking Circular, ekspert w w dziedzinie energii, surowców i ekoprojektowania, była minister zielonej gospodarki i wiceminister-prezydent w Nadrenii-Palatynacie.

Eveline Lemke jest konsultantem, myślicielem i ekspertem w zakresie gospodarki cyrkularnej i myślenia systemowego. Zainicjowała wiele zrównoważonych projektów jako pierwszy minister zielonej gospodarki i wiceminister-prezydent w Nadrenii-Palatynacie do 2016 r. Jest ekspertem w kwestiach związanych z energią i surowcami, a także ekoprojektowania. Jest członkiem rady nadzorczej ABO Wind AG. Pod koniec 2017 roku założyła centrum kompetencyjne poświęcone zagadnieniom gospodarki o obiegu zamkniętym: Thinking Circular, które jest częścią Sustainability Helpdesk Organizacji Narodów Zjednoczonych. Eveline Lemke jest przewodniczącą stowarzyszenia FAST Friends’ Association for the Advancement of Systems Thinking.

Eveline Lemke is a consultant, lateral thinker and guide in the circular economy and Systems Thinking. She initiated many sustainable projects as the first Green Minister of Economic Affairs and Deputy Minister-President in Rhineland-Palatinate until 2016. She is an expert in issues related to energy and raw material transition, as well as C2C (“Cradle to Cradle”) eco-design. Lemke is a member of the supervisory board of ABO Wind AG. Late 2017, she founded a competence center on circular economy issues: Thinking Circular, which is listed as a think tank on the United Nations Sustainability Helpdesk. Eveline Lemke is chairwomen of the nonprofit FAST Friends’ Association for the Advancement of Systems Thinking.

 

Kim Tjoa

Kim jest liderem rozwoju gospodarki współdzielenia, współzałożycielem platformy co-sharingowej FLOOW2 , która  umożliwia firmom współdzielenie niewykorzystanych zasobów, odpadów, strumieni zasobów, usług, urządzeń i personelu. Kim jest odpowiedzialny  za strategię firmy i rozwój biznesu. Inspiracja Kima do założenia FLOOW2.com wywodzi się z jego pasji do gospodarki współdzielenia.

Z wykształcenia jest prawnikiem. W 1991 r. ukończył uniwersytet w Amsterdamie w zakresie prawa holenderskiego i międzynarodowego.

Kim is Co-Founder of FLOOW2 World’s Reset Button, the business-to-business sharing marketplace that enables companies to share underutilized assets, waste, resource streams, services, facilities and personnel. He is responsible for the company’s strategy and business development. Kim’s inspiration for leading the network organisation FLOOW2.com is derived from his passion for the sharing economy and based on trust and collaboration.

Since 2012, Kim has been a leader in the developments of the sharing economy. He follows the trends within the movement intently and applies them to the aspect of a sharing economy that he is specialized in; business-to-business asset sharing.

Professionally, Kim has a legal background. He graduated from the University of Amsterdam in Dutch and International law in 1991. And was active in the legal profession between 1994  2004. In 2004, Kim decided to switch to entrepreneurship and became active as an interim lawyer until 2012.

Jaimy Nijnens

Jaimy jest konsultantem ds. gospodarki o obiegu zamkniętym w YSE. Pracował nad projektami wdrażającymi cyrkularne modele biznesowe w firmach takich jak Philips, C-Bèta, Schiphol i ECOR. Dla niego gospodarka o obiegu zamkniętym oznacza innowacyjne, namacalne i skoncentrowane na człowieku rozwiązanie, które rozwiązuje niektóre z najtrudniejszych problemów naszych czasów.

Jaimy is an consultant for Circular Economy at YSE with a MSc degree in change management. He has been working on projects implementing circular business models at companies like Philips, C-Bèta, Schiphol and ECOR. For him Circular Economy means an innovative, tangible and human-centred solution to tackle some of the most challenging issues of our time.

 

Agata Czachórska

Pasjonatka zrównoważonego rozwoju, od lat związana z CSR. W IKEA od 2009 r.; zajmowała się m.in. wdrażaniem eko-standardów, kampaniami CRM i działalnością społeczną, współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz procesem partycypacji i dialogu z mieszkańcami w inwestycjach komercyjnych. Obecnie kieruje projektem Circular IKEA Poland, skupiając się na innowacjach i rozwoju oferty cyrkularnych usług oraz aktywności, w tym na możliwościach przedłużania życia produktów wyposażenia domu oraz na modelu subskrypcji mebli.

Agata  is a sustainability enthusiast, within CSR for many years. With IKEA since 2009; she dealt with implementation of eco-standards, CRM campaigns and social initiatives, cooperation with NGOs, and the process of participation and dialogue with local communities in IKEA’s commercial investments. She currently leads the Circular IKEA Poland project focusing on innovations and development of circular services and activities, including prolonging life of HF products and furniture subscription offer.

Agnieszka Sznyk

Z wykształcenia doktor nauk rolniczych ze specjalizacją zrównoważona produkcja rolna. Od lat związana ze środowiskiem NGO, przez wiele lat pracowała dla WWF. Ekspert od spraw zrównoważonego rozwoju i rozwoju społeczno-ekonomicznego społeczeństwa. Autorka licznych raportów i artykułów m.in. „Innowacje 2015”, „Kobiety w finansach”, „Wpływ innowacyjnych firm ponadnarodowych na rozwój społeczno-gospodarczy Polski”, „Metody pomiaru innowacji społecznych”. Inicjatorka i koordynatorka Polish Circular Hotspot. Współpracuje z firmami przy wypracowywaniu strategii transformacji modeli biznesowych w kierunku cyrkularnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych m.in. w ramach Horyzontu 2020. Zajmuje się również public relations i komunikacją. Uhonorowana nagrodą Protona za najlepszego specjalistę PR w sektorze organizacji pozarządowych.

President of the Board of the Institute of Innovation and Responsible Development. A doctor of agricultural sciences with a specialization in sustainable agricultural production. For years, she has been associated with the NGO environment, for many years she worked for WWF, an international ecological organization. An expert on sustainable development and socio-economic development of society. Author of numerous reports and articles, including e.g. “Innovation 2015”, “Women in Finance”, “Impact of innovative supranational companies on the socio-economic development of Poland”, “Methods for measuring social innovation”.

Bolesław Rok

Profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, koordynator wspólnych z Deloitte studiów podyplomowych “CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu” w ALK. Członek Rady Programowej UN Global Compact. Ekspert w dziedzinie CSR, etyki biznesu, circular economy. Uczestniczy w polskich i międzynarodowych projektach dotyczących etyki i odpowiedzialności biznesu, autor raportów strategicznych, opracowań i artykułów, m.in. „Podstawy odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu” (2013), „Kręgosłup moralny firmy” (Thinktank, 2013). Prawie od trzydziestu lat związany z biznesem jako przedsiębiorca i doradca. Współzałożyciel Forum Odpowiedzialnego Biznesu (2000), Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu EBEN (2002). Narodowy ekspert ds. CSR w Komisji Europejskiej (2003-2007). Współautor corocznego Rankingu Odpowiedzialnych Firm (od 2007) – publikowanego obecnie przez Dziennik Gazeta Prawna.

Professor at the Kozminski University in Warsaw, coordinator of the postgraduate studies co-ordinated with Deloitte. “CSR. Responsible business strategy “in ALK. Member of the UN Global Compact Program Council. Expert in the field of CSR, business ethics, circular economy. He participates in Polish and international projects on ethics and business responsibility, author of strategic reports, studies and articles, including “Fundamentals of social responsibility in management” (2013), “Corporate moral backbone” (Thinktank, 2013). He has been involved in business for almost thirty years as an entrepreneur and consultant. Co-founder of the Responsible Business Forum (2000), the Polish Business Ethics Association EBEN (2002). National expert on CSR in the European Commission (2003-2007). Co-author of the annual Ranking of Responsible Companies (since 2007) – currently published by Dziennik Gazeta Prawna.

Hubert Bukowski

Absolwent kierunków Ekonomia oraz Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy informacyjne w Szkole Głównej Handlowej. Wieloletni pracownik Instytutu Ekonomicznego Narodowego Banku Polskiego, gdzie zajmował się m.in. projekcjami ekonometrycznymi i oceną skutków regulacji. Prowadził projekty z szeroko pojętego obszaru innowacji zarówno w teorii (raporty i analizy na tematy m.in. implementacji gospodarki cyrkularnej, makroekonomicznych skutków nakładów na badania i rozwój, endogenicznych modeli wzrostu gospodarczego) jak i praktyce (wdrożenie narzędzi do zabezpieczania płatności komercyjnych).

A graduate of Economics and Quantitative Methods in Economics and Information Systems at the Warsaw School of Economics. For many years an employee of the Economic Institute of the National Bank of Poland, where he worked, among others econometric projections and regulatory impact assessment. He led projects from the broadly understood area of ​​innovation, both in theory (reports and analyzes on topics such as the implementation of the circular economy, macroeconomic effects of research and development expenditure, endogenous models of economic growth) and practice (implementation of tools to secure commercial payments).

Nicola Tagliafierro

Nicola Tagliafierro jest od 2017 r. szefem zrównoważonego rozwoju w Enel X. W tej roli odpowiada za globalne strategie zrównoważonego rozwoju Firmy. Ukończył ekonomię i zarządzanie we Włoszech (Uniwersytet Federico II) w 2000 r., a tytuł magistra energetyki uzyskał w 2003 r. (Instytut Stoà). Karierę zawodową rozpoczą w Londynie, gdzie pracował w UtiliCorp United Inc w M&A i Mott McDonald Group. W 2010 dołączył do Enel Group a w 2014 do Eni Group, pracując w różnych wydziałach był odpowiedzialny za różne aspekty rozwoju Firmy. Jest także założycielem nowatorskiego start-upu, którego celem jest stworzenie trwałej społeczności dzięki zastosowaniu mechanizmów cyfrowych i społecznych.

Nicola Tagliafierro is since 2017 Head of Sustainable Product Development in Enel X. In this role, he is responsible for the global Enel X Sustainability strategies, acceleration and boosting of portfolio Circular Economy level. He graduated in Economics and Business Management in Italy (Federico II University) in 2000 with a Master Degree in Energy in 2003 (Stoà Institute). He started his experience in London where he lived for 4 years working for UtiliCorp United Inc in M&A and Mott McDonald Group. In 2014 he joined Eni Group working in EniPower upon moving over Eni Gas and Power Division, he was in charge of different roles devoted to Business Development, Origination and Head of Strategic and Panning. He joined Enel Group at the end of 2010 working in the Global Trading unit and upon moving over to Enel X, he was in charge of different roles devoted to Business Development, Origination for the European and Worldwide Trading portfolio with focus on Renewable Energy Management opportunities. He is also founder of an innovative start up, which aims to create a sustainable community with the application of digital, social, and gamification mechanisms.

Laury Zwart

Laury Zwart ma doświadczenie w komunikacji biznesowej i marketingu. W 2012 roku stała się niezależnym przedsiębiorcą i od tego czasu aktywnie działa w obszarze gospodarki współdzielenia. W FLOOW2 Laury odpowiada za komunikację, marketing i zarządzanie projektami. W ciągu ostatnich lat specjalizowała się w zmianie sposobu myślenia i zachowania ludzi oraz firm tak by zamiast stawać się właścicielami dóbr stawali się ich użytkownikami w oparciu o ekonomię współdzielenia.

Laury Zwart has a background in business communication and marketing. In 2012 she became an independent entrepreneur and since then she has been active in the sharing economy. At FLOOW2 World’s Reset Button Laury is responsible for communication, marketing and project management. Over the past years she became specialized in changing the mind-set and behaviour of people and businesses from ownership to access.

Laury believes that the main ingredient of innovation is patience. It takes some time to change your mind-set and daily behaviour from linear to circular, from ownership to access. You can not force that. It can only be activated by intrinsic motivation. But in the end businesss and organizations that are working more circular will be more future proof.

Anna Sapota

Wiceprezes spółki CP Recycling Organizacja Odzysku Opakowań S.A., będącej częścią Grupy CANPACK. Z firmą CANPACK związana jest od 2008, do Zarządu CP Recycling dołączyła w 2015 roku. Anna Sapota jest jednocześnie Członkiem Zarządu CAN-PACK Morocco s.a.r.l. oraz Dyrektorem CAN ASIA Inc. z siedzibą na Filipinach (obie spółki są częścią grupy CANPACK). Wcześniej pracowała jako radca prawny w Biurze Prawnym CAN-PACK S.A., a zanim dołączyła do firmy, jako niezależny prawnik.

Anna Sapota jest uznanym ekspertem w zakresie prawnej obsługi inwestycji międzynarodowych
i transgranicznych, a także fuzji i przejęć. Doradzała również w projektach związanych z ładem korporacyjnym oraz compliance.

Anna Sapota uzyskała stopień naukowy doktora prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz magistra prawa międzynarodowego na Uniwersytecie w Orleanie.

Vice President of CP Recycling Organizacja Odzysku Opakowania S.A., which is part of the CANPACK Group. She has been associated with CANPACK since 2008, joined the Management Board of CP Recycling in 2015. Anna Sapota is also a member of the Management Board of CAN-PACK Morocco s.a.r.l. and the Director of CAN ASIA Inc. based in the Philippines (both companies are part of the CANPACK group). Previously, she worked as a legal advisor at CAN-PACK S.A. Legal Office, and before joining the company as an independent lawyer. Anna Sapota is a recognized expert in the field of legal services for international investments and cross-border, as well as mergers and acquisitions. She also advised on projects related to corporate governance and compliance. Anna Sapota obtained a doctoral degree in law at the Jagiellonian University and a master’s degree in international law at the University of Orleans.

Krzysztof Żarnotal

Krzysztof Żarnotal (Pełnomocnik Zarządu ds. GOZ w Synthos S.A.) ukończył studia na Wydziale Prawa I Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, studia z zakresu Zarządzania i Marketingu w Międzynarodowym Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia MBA w University of Illinois at Urbana Champaign. Jako stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej studiował w Alliance College Cambridge Springs.  Ma rozległe doświadczenie w zarządzaniu i komunikacji strategicznej zdobyte w polskich i międzynarodowych spółkach. Dysponuje głęboką znajomością prywatnego i publicznego sektora biznesu. Zarządzał między innymi: PIT Radwar S.A., PWPW S.A. Kaprinż sp. z o.o., Wydawnictwo Przekrój sp. z o.o., Synergi sp.z o.o., Nida Gips sp. z o.o. Doradzał spółkom w sektorach bankowym, IT i energetycznym (m.in. PGNiG Serwis sp. z o.o. ., PKO BP S.A., BOŚ S.A., OKI Systems Polska Ltd.).

Krzysztof Żarnotal (Proxy of the Board for Circular Economy, Synthos S.A.) graduated from Faculty of Law and Administration of Jagiellonian University, International Center of Management of Warsaw University (Management and Marketing) and University of Illinois at Urbana Champaign (MBA). Kościuszko Foundation scholar at Alliance College Cambridge Springs. He has profound experience in management and strategic communication – both gained in Polish and international companies. He has deep knowledge of public and private sector. He was CEO of PIT Radwar S.A., PWPW S.A., Kaprinż Ltd Company, Wydawnictwo Przekrój sp. z o.o., Synergi Ltd Company, Nida Gips sp. z o. o., among others. He counseled for the banking, IT and energy sectors (PGNiG Serwis sp. z o. o. ., PKO BP S.A., BOŚ S.A., OKI Systems Polska Ltd., among others).

Vee Bougani

CEO / współzałożycielka Sustainable Food Movement w Grecji, założycielka Foodity. Vee, od 2013 roku, jest przedsiębiorcą społecznym i konsultantem ds. zrównoważonego biznesu kulinarnego. Ukończyła kulturoznawstwo na King’s College London i przez ponad 10 lat pracowała w branży kulturalnej, szukając finansowania dla różnych organizacji artystycznych w Grecji i Wielkiej Brytanii.

Przeszła szkolenia i pracowała jako szef kuchni odkąd skończyła 20 lat, a od 2012 roku pracowała jako konsultant ds. sztuki kulinarnej i niezależny redaktor ds. żywności i podróży dla różnych platform, takich jak Time Out Group, Lonely Planet, Forbes Travel Guide, CN Traveler, the Londonist & Thrillist. Jej największą pasją zawsze była żywność, a karierę zawodową koncentrowała na zrównoważonym rozwoju w branży kulinarnej i hotelarskiej. Przez ponad 10 lat pracowała jako ekspert ds. zrównoważonego żywienia będąc odpowiedzialną za różne projekty kulinarne w Europie, Stanach Zjednoczonych i na Bliskim Wschodzie. Obecnie mieszka w Atenach, a przez ostatnie 4 lata jej misją jest walka z marnotrawieniem żywności i promowanie zrównoważonego rozwoju w greckim przemyśle kulinarnym.

CEO/co-founder of Sustainable Food Movement in Greece & Founder of Foodity. Vee is a social entrepreneur and a Sustainable Culinary Business Consultant since 2013. She studied Cultural & Creative Industries at King’s College London and she has worked in the Cultural Industry for more than 10 years seeking funding and sponsorship for various art organizations in Greece and in the UK.

She’s being trained and worked as a chef from her early 20s and since 2012 she has worked as a culinary arts consultant and a freelance Food & Travel Editor for various platforms such as Time Out Group, Lonely Planet, Forbes Travel Guide, CN Traveler, the Londonist & the Thrillist. Her greatest passion has always been food and she focused career wise on sustainability in the culinary and hospitality industry. She’s lived in London for more than 10 years and she’s worked as a food sustainability expert in charge of various culinary projects in Europe, the States and the Middle East. She’s currently living in Athens, and the last 4 years her mission is to tackle food waste and promote sustainability in the Greek Culinary Arts Industry.

 

Jakub Malec

Od lat związany z Grupa Hotelowa Accor i Orbis, Executive Chef w hotelu Novotel Warszawa Centrum, orędownik filozofii zero waste, który wprowadził w swoim hotelu kompleksowy program walki z marnotrawstwem żywności, osiągając przy tym wspaniale rezultaty. Od lat inspiruje i motywuje szefów kuchni do prowadzenia zrównoważonej kuchni i walki z marnotrawstwem.

For years, he has been associated with the Accor Hotel Group and Orbis, Executive Chef at the Novotel Warszawa Centrum Hotel, advocate of the zero waste philosophy, who has introduced a comprehensive program to combat food waste, achieving great results. For years, he has been inspiring and motivating chefs to run a sustainable kitchen and fight waste.

Kuba Walasek

Country Manager Too Good To Go, największej na świecie aplikacji do walki z marnowaniem jedzenia. Zanim dołączył do zespołu Too Good To Go, przez ostatnich kilka lat rozwijał własną markę lodów rzemieślniczych ICE POPS. Wcześniej pracował na stanowisku Brand and Rum Category Manager w Bacardi CEE i w innych firmach z branży spożywczej. Jego doświadczenie obejmuje m.in. budowanie świadomości marki, jak i zarządzanie produktami z różnych kategorii i na różnych rynkach Europy.

Country Manager Too Good To Go, the world’s largest application to combat food waste. Before joining the Too Good To Go team, he had been developing his own craft ice cream brand ICE POPS for the past few years. Previously, he worked as a Brand and Rum Category Manager at Bacardi CEE and other food industry companies. His experience includes building brand awareness as well as managing products from various categories and on different European markets.

Piotr Grabowski

Człowiek żyjący wyzwaniami. Wraz z kolegą z SGH – Michałem Piosikiem założyli pierwszy akcelerator branży spożywczej w Polsce – foodtech.ac. Wyszykują, szkolą i pomagają finansować startupy, które zmienią branżę spożywczą na bardziej przyjazną środowisku. W portfolio mają takie produkty jak bezmięsny kurczak, farmy wertykalne czy jedzenie w proszku. Wierzą, że mogą uratować ziemię przed katastrofą ekologiczną zmieniając wielki przemysł.

Piotr pracuje także jako Business Developer & Partnerships Manager w HubHub – europejskiej sieci przestrzeni coworkingowych zlokalizowanych w Warszawie, Bratysławie, Pradze, Budapeszcie i Londynie. Ponadto w rodzinnym Białymstoku wraz ze wspólnikami prowadzi hub biznesowy świadczący szereg usług dla przedsiębiorców.

Ważnym projektem w jego życiu jest Kazimiernikejszyn – pełny przygód i muzyki festiwal w Kazimierzu Dolnym, na terenie którego dostępne jest jedynie wegetariańskie i wegańskie jedzenie.

Prywatnie miłośnik żeglarstwa, snowboardu, rolek, łyżew i rowerowych podróży po Polsce w poszukiwaniu urokliwych miejsc celem złapania oddechu na chwilę lub dwie.